Reklamačný poriadok

Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a základné podmienky reklamácie závad tovaru pre elektronický obchod bellissimo.cz prevádzkovaný spoločnosťou PROSHA, s.r.o., Hakenova 920/1, 196 00, Praha (ďalej len spoločnosť) a uplatnenie nárokov zo strany spotrebiteľa vyplývajúcich zo záruky. 

Tento reklamačný poriadok vychádza z príslušných ustanovení platného Zákona o ochrane spotrebiteľa (634/1992 Zb.), Občianskeho zákonníka (40/1964 Zb.) a Obchodného zákonníka (513/91 Zb.).

Reklamácie budú vybavené zákonným spôsobom bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia, t. j. od obdržania zásielky s reklamáciou v sídle spoločnosti.

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na reklamácie závad tovaru, ktorý bol zakúpený prostredníctvom elektronického obchodu bellissimo.cz a je v záručnej dobe, alebo je predmetom reklamácií rozpor s kúpnou zmluvou.

Vymedzenie pojmov

Zákonná záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.

Závadou sa rozumie taká zmena vlastností tovaru, ktorej príčinou je použitie nevhodného alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie technológie alebo nevhodná technológia, prípadne nevhodné konštrukčné riešenie.

Za závadu nemožno považovať zmenu vlastností tovaru, ktorá vznikla počas záručnej doby v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného obvyklým používaním, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálu, z ktorého je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia používateľom alebo treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

Dopravu reklamovaného tovaru zabezpečí zákazník na vlastné náklady a riziko. Zásielky poslané na reklamáciu dobierkou nebudú prijímané.

Záruka

Na všetky výrobky predávané prostredníctvom elektronického obchodu bellissimo.cz sa poskytuje záruka podľa zákona.

Ak sa na výrobku objaví závada v záručnej dobe, zákazník pošle vhodne zabalený kompletný výrobok spolu s dokladom o jeho kúpe v elektronickom obchode bellissimo.cz na adresu spoločnosti. V zásielke deklaruje, že ide o reklamáciu, uvedie, akú závadu reklamuje, a môže navrhnúť aj spôsob riešenia reklamácie. Pri vybavení reklamácie sa bude, podľa možností spoločnosti, prihliadať na návrh spotrebiteľa, ako reklamáciu riešiť.

Rozpor s kúpnou zmluvou

Spoločnosť PROSHA, s.r.o., zodpovedá zákazníkovi za to, že predávaný tovar je pri prevzatí zákazníkom v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez závad. Zhodou s kúpnou zmluvou sa ďalej rozumie, že tovar má akosť a úžitkové vlastnosti spoločnosťou popisované, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre tento druh tovaru obvyklé.

V prípade, že tovar pri prevzatí zákazníkom nie je v zhode s kúpnou zmluvou a kupujúci obdrží iný výrobok, ako si objednal (neúmyselná zámena pri balení výrobkov), alebo obdrží závadný výrobok, potom nepoužitý a nepoškodený výrobok ihneď pošle v pôvodnom obale spolu s dokladom o jeho kúpe v elektronickom obchode bellissimo.cz na adresu spoločnosti. 

Ak sa rozpor s kúpnou zmluvou prejaví počas šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, považuje sa za závadu existujúcu už pri prevzatí tovaru, ak to neodporuje povahe tovaru, alebo ak sa nepreukáže opak. V takom prípade má kupujúci právo voľby: odstrániteľnú závadu riešiť štandardnou záručnou opravou, alebo požadovať výmenu veci za bezchybnú. Ak takýto postup nie je možný, kupujúci má nárok na primeranú zľavu, alebo môže od zmluvy odstúpiť.

Vyššie uvedené neplatí v prípade, keď zákazník pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel, alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. V takom prípade nie je povinnosťou spoločnosti závadu odstrániť.

Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví vo zvyšných 18 mesiacoch záručnej doby, sa rieši ako bežná závada v záručnej dobe.