Všeobecné obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode bellissimo.cz. (Predajca), ktorého prevádzkovateľom je firma PROSHA sro, IČO: 28246471, DIČ: CZ28246471, so sídlom Hakenova 920/1, 19600, Bratislava, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 135075.

Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorú zákazník (kupujúci) uzatvára firmou PROSHA (pozri vyššie), t. j. s predávajúcim, a sú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Práva a povinnosti predajcu

Predajca má povinnosť vybaviť záväznú objednávku a objednaný tovar odoslať na adresu uvedenú v tejto objednávke do troch pracovných dní od prijatia objednávky, v prípade platby vopred na účet do troch pracovných dní od prijatia platby. Predajca si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie objednávky, ak uvedená doručovacia adresa zjavne neexistuje. O tomto odmietnutí zašle informáciu na e-mailovú adresu zákazníka, prípadne ho bude pre overenie adresy kontaktovať telefonicky.

V cene tovaru nie je započítané dopravné a balné. Vyhradzujeme si právo zmeniť ceny v katalógu bez predošlého upozornenia; nemožno však meniť ceny na už uzavretých, potvrdených objednávkach.

Tovar bude vyexpedovaný čo najrýchlejšie.

V detaile výrobku je vždy uvedené, či je tovar na sklade.

Predajca sa zaväzuje, že osobné údaje, ktoré mu poskytol kupujúci, bude používať len na účely, ktoré súvisia so službami obchodu bellissimo.cz, a neposkytne ich žiadnej tretej osobe, keď to bezprostredne nesúvisí s vybavením objednávky. Na písomnú žiadosť kupujúceho je predajca povinný údaje o tomto kupujúcom z databázy zákazníkov vymazať.

Ak kupujúci opakovane neplní svoj záväzok odobrať a zaplatiť záväzne objednaný tovar , predajca má právo vybavovanie ďalších objednávok tohto kupujúceho pozastaviť, prípadne odmietnuť, alebo požadovať platbu vopred, resp. osobný odber.

Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci uvedie správnu poštovú adresu, na ktorú sa má zaslať objednaný tovar.

Kupujúci sa zaväzuje odobrať záväzne objednaný a zaslaný tovar a zaplatiť zaň celkovú cenu, prípadne ďalšie poplatky (poštovné, dobierka) uvedené v záväznej objednávke.

Ak zákazník neprevezme tovar, ktorý si objednal v e-shope na dobierku, budeme požadovať uhradenie vzniknutých nákladov na odoslanie tovaru (balné, doprava) vo výške 6 eur a manipulačný poplatok (zmluvnú pokutu) vo výške 4 eur. Odoslaním objednávky zákazník súhlasí s našimi obchodnými podmienkami a zmluvnou pokutou v tejto výške.

Podľa § 53, ods. 7, Občianskeho zákonníka má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, a to bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek zmluvnej sankcie. Ak sa tak kupujúci rozhodne, musí nepoškodený tovar bez známok používania a opotrebenia a v pôvodnom obale vrátiť v uvedenej lehote (určujúci je dátum odoslania). Po obdržaní a kontrole vráteného tovaru predávajúci vráti zákazníkovi sumu zodpovedajúcu cene vráteného tovaru, a to najneskôr do 30 dní od odstúpenia od zmluvy (§ 53, ods. 10).

Podľa § 53, ods. 8a) kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy na poskytovanie služieb , ak sa s jej plnením začalo s jeho súhlasom pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia tovaru. Kupujúci taktiež nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru, ktorý je upravený podľa želania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze, opotrebeniu alebo zastaraniu.

Ak sa rozhodnete pre odstúpenie od zmluvy v tejto lehote, žiadame vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok.

Zašlite nám písomnú správu s informáciami o odstúpení od zmluvy. V nej musí byť uvedené meno a adresa kupujúceho, dátum nákupu a špecifikácia vráteného tovaru.

Pre kladné vybavenie odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho treba dodržať tieto náležitosti: Tovar treba vrátiť v nepoškodenom originálnom obale, tovar musí byť kompletný spolu s etiketami a ďalšími doplnkami, musí byť nepoškodený, nepoužitý a treba k nemu priložiť originálny doklad o kúpe.

Tovar musí kupujúci vrátiť doporučene na adresu predajcu (nie na dobierku). Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok na vrátenie tovaru peniaze za tovar pošleme kupujúcemu poštovou poukážkou alebo prevodom na účet kupujúceho.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar kupujúcemu vrátime na náklady kupujúceho.

Objednávka tovaru

Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu bellissimo.cz sú záväzné a nevyžadujú žiadne ďalšie potvrdenie (napr. e-mailom). Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s našimi obchodnými podmienkami, ako aj s reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Platnosť všetkých zvýhodnených ponúk je do vypredania zásob.

Miestom dodania tovaru je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke. V prípade zmeny údajov v objednávke, ktoré majú vplyv na vlastnú dodávku tovaru treba tieto zmeny čo najskôr oznámiť predávajúcemu. Kupujúci predávajúcemu oznámi identifikačné údaje pôvodnej objednávky (číslo objednávky, druh tovaru) a požadovanú zmenu.

Doprava

Dopravu tovaru zaisťuje spoločnosť Geis. Poplatok za sprostredkovanie dopravy je stanovený na 150 Kč (ČR), 10 eur (Slovensko) a zákazníkovi je o túto sumu navýšená celková cena objednávky.

Spôsoby platenia

Tovar možno zaplatiť pri jeho doručení (zaslaní na dobierku) alebo vopred bankovým prevodom na náš účet.

Za objednaný tovar zaplatí kupujúci spôsobom, ktorý si vybral pri potvrdení objednávky.

Záruka

Na všetky produkty poskytujeme záruku 2 roky od prevzatia tovaru (podľa dátumu expedície na faktúre alebo daňovom doklade).

Záruka sa vzťahuje len na výrobné závady.

Záruka sa nevzťahuje na zmeny či poškodenia , ktoré boli spôsobené nesprávnou údržbou alebo nesprávnou manipuláciou s tovarom, teda v rozpore s návodom na manipuláciu s tovarom.

Reklamácia

Prípadné reklamácie vybavíme k spokojnosti kupujúceho individuálnou dohodou s kupujúcim a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť, aby zistil prípadné závady a poškodenia. Prípadné závady je kupujúci povinný okamžite hlásiť našej firme. Za závady spôsobené prepravcom neručíme.

Postup pri reklamácii:

— informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom alebo písomne;

— tovar pošlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu;

— do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu a kontakt na vás;

— driložte doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode.

Reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatí tovaru našou firmou. V prípade dlhších reklamácií budeme kupujúceho informovať.

Podrobne sa problematikou reklamácií zaoberá náš reklamačný poriadok.